header themas

Auteur(s) Kornet, W., Maas Geesteranus, C., Schroevers, P.J.
Organisatie Natuurbeschermingsraad
Jaar 1985
Uitgever Natuurbeschermingsraad

Deze basisvisie is te beschouwen als een actualisering van het zogenaamde "gele advies" dat de Commissie voor Natuurbeschermingscducatie (CNBE) in 1975 aan de toenmalige staatssecretaris van CRM uitbracht. Dat advies, officieel getiteld "Advies inzake een beleidsplan voor de educatie betreffende *) het natuurlijke milieu en het waardevolle cultuurlandschap", vond zijn weg naar veel ambtelijke en politieke instanties en particuliere organisaties in het land. Het heeft, in een tijd waarin slechts op zeer bescheiden schaal werd geschreven over de inhoudelijke, methodische en organisatorische ontwikkeling van de natuur- en milieueducatie, een wezenlijke bijdrage geleverd aan de gedachtenvorming op dit gebied.

In tien jaar is er veel veranderd. Niet alleen binnen het werkveld, maar ook daarbuiten traden veranderingen op. Daarom is actualisering nodig. De visie die in dit advies aan de orde komt, is niet de enig mogelijke. Er zijn ook andere mogelijk. De CNBE meent dat zij hiermee een eigentijdse bijdrage aan de ontwikkeling van de natuur- en milieueducatie levert.

Deze basisvisie dient een drieledig doel:
- Verduidelijking van de huidige denkwijze van de CNBE;
- Globaal advies aan de minister van Landbouw en Visserij over de natuur- en milieueducatie;
- Aanzet tot discussie voor degenen die in en ten behoeve van de natuur- en milieueducatie werkzaam zijn.

Plaats van uitgave Utrecht
Licentievorm open access/full-text beschikbaar
Pagina's 35
Taal
Doelgroepen NME-werkers
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling), ecologische basisvorming
Educatieve voorzieningen NME-instellingen, overheden/overheidsbeleid
Documenttype advies
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken