Over deze website

Al decennialang bestaan er veelvuldige contacten van NME-ers met buitenlandse collega’s en instellingen. Aanvankelijk ging het om het verrijken van de individuele kennis en expertise. In de loop van de 20e eeuw gingen internationale organisaties een visie op thema’s en werkwijzen van NME ontwikkelen. Vaak waren dit intergouvernementele organisaties. Dat begon met de eerste internationale milieuconferentie in 1972 en komt nu tot uiting in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Beide vormen van internationalisering hebben invloed op de NME (gehad).

Het belang van professionele internationale samenwerking en wereldburgerschap

Bekijk het artikel van Chris Maas Geesteranus (maart 2020) over onder meer het belang van professionele internationale samenwerking en over wereldburgerschap.

Actuele internationale ontwikkelingen

In het voorjaar van 2021 zijn in een aantal intergouvernementele conferenties strategische, lange termijnafspraken gemaakt. Daarbij zijn belangrijke onderwerpen op de agenda gezet en zijn prioriteiten bepaald die beleidsmatig worden uitgewerkt in het decennium 2021-2030. Zij geven een kompas voor educatie en onderwijs naar 2030. Specifiek voor NME-ontwikkelaars en -werkers bieden die nieuwe internationale impulsen kansen en aanknopingspunten. Dat geldt ook zeker de toenemende aandacht van de Europese Unie, onder de Green Deal, voor haar sociaal instrumentarium; dat is zo’n impuls.

In zijn artikel refereert Roel van Raaij aan enkele internationale intergouvernementele ontwikkelingen en afspraken, gemaakt tijdens diverse conferenties in de eerste helft van 2021, die zeer relevant zijn voor de NME-praktijk in de komende jaren. Zij bieden perspectief op nieuwe focus, activiteiten en wellicht ook op nieuwe financieringsmogelijkheden.

Het artikel gaat in op drie internationale samenwerkingsverbanden - UNECE, UNESCO en Europese Unie - en op de doorwerking in enkele andere internationale programma’s. Voor Nederland is DuurzaamDoor het ‘national focal point’. De beleidsgremia rond UNESCO en UNECE geven beiden richting aan en speerpunten tot 2030 die op ministerieel niveau zijn onderschreven. Daarmee vormen ze ook een kader voor DuurzaamDoor .
Het artikel beschrijft verschillende onderwerpen en programma’s die de komende periode worden uitgewerkt. Zo is er vanuit UNECE veel aandacht voor o.a. de Whole School Approach.
UNESCO heeft voor alle SDG’s een aantal ‘leerinhouden en leerdoelen’ geformuleerd, als kapstok voor verdere uitwerking: Education for Sustainable Development Goals: learning objectives.
Op de UNESCO-conferentie in Berlijn, mei 2021 is een “roadmap’ met een ‘framework for implementation’ gepresenteerd. Eén van de speerpunten is het stimuleren van jongerenparticipatie. In de concrete uitwerking van de UNESCO afspraken is veel ‘gedelegeerd’ naar de programma’s LvDO en DuurzaamDoor.

Een belangrijke ‘nieuwe’ speler is de Europese Unie: Met de komst van de ‘Green Deal’ wordt het beleid van de Europese Unie meer gericht op duurzame ontwikkeling en onder die vlag wordt er meer integraal gewerkt en komt ook ‘het sociaal instrumentarium’ meer in de belangstelling te staan. Vier acties zijn benoemd, waaronder acties rond ‘Climate Change Education’.

Bekijk het volledige artikel van Roel van Raaij (augustus 2021) over de actuele internationale ontwikkelingen en over hoe dit past in het Nederlandse beleid.