Over deze website

Afsluiting ontwikkelfase

Op 15 september 2021 is de ontwikkelfase van dit project afgesloten en is de website officieel online gegaan.

Aanpak

Een uitgebreid proces van selectie en ordening heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste bronnen nu op deze website zijn te vinden.

Keuze van thema’s

De eerste stap in het proces was het vaststellen van de thema’s die leidend zouden worden voor het selecteren en ordenen van de artikelen. Een groep van 30 betrokkenen, bestaande uit lokaal, regionale en landelijk werkende NME-ers, beleidsmakers, archivarissen, historici en ICT-deskundigen hebben in een aantal bijeenkomsten leer- en aandachtspunten aangereikt en historische momenten gemarkeerd die van belang zijn voor een tijdlijn voor NME. Daarnaast zijn er NME-medewerkers met veel kennis uit het verleden over het vakgebied en NME-ers die nú in de NME werkzaam zijn geïnterviewd, 18 personen in totaal. Tot slot is er een steekproef uitgevoerd met historisch materiaal en is er gesproken met experts van onder andere WUR Library, de leerstoelgroep Educatie en Competentiestudies van WUR en de Heimans & Thijsse Stichting.

Chris Maas Geesteranus heeft al die informatie bijeengebracht in de zogenoemde ‘Tips van toen voor de toekomst’.

Uit al deze gesprekken en informatie kwamen vier thema’s naar voren:

Het selecteren en beoordelen van de publicaties

Binnen elke invalshoek zijn, opnieuw met vele betrokkenen en vrijwilligers, deelonderwerpen verkend en geanalyseerd. Wat zijn de meest waardevolle inzichten? Welke publicaties zijn voor huidige en toekomstige NME-ers interessant en bruikbaar? Uit boekenkasten werd een berg aan publicaties gehaald. Deze duizenden bronnen zijn vervolgens bekeken en beoordeeld. De uitgaven waarvan de kennis en ervaring ook voor de toekomst van belang zijn, bleven over: ongeveer 600 publicaties. Deze selectie van 2021 wordt steeds aangevuld met relevante nieuwe documenten. Op dit moment zijn er ruim 700 documenten in de kennisbank opgenomen.

Digitaliseren

De uitgekozen publicaties zijn voor zover mogelijk gedigitaliseerd. Alle publicaties zijn voorzien van metadata. Om de bezoeker van deze website te helpen wegwijs te worden in het totale aanbod, is er bij elk thema een toelichting geschreven met een globale uitleg en een aantal tips voor bronnen. Dat onderdeel is nog volop in ontwikkeling. Bij veel thema-onderdelen kan nog een toelichting worden opgenomen: de kennisbank en de website worden steeds bijgewerkt en up to date gebracht.

Tijdlijn Beleid en Advies

In mei 2024 is de databank Beleid en Advies toegevoegd aan de website. Deze databank bevat een 170-tal documenten die een beeld geven van de ontwikkeling van het (overheids)beleid omtrent natuur- en milieueducatie / leren voor duurzame ontwikkeling. Denk aan bijvoorbeeld beleidsnota’s die de regering aan de Tweede Kamer zond met het verslag van de bespreking daarvan, ingediende moties, maar ook adviezen van de Natuurbeschermingsraad of de Raad voor de Volksgezondheid. Veel van deze documenten ontvingen we van beleidsambtenaar Roel van Raaij of zijn afkomstig uit het archief van de Tweede Kamer. Alle relevante documenten staan nu bij elkaar in één databank! Uiteraard wordt ook deze databank steeds geactualiseerd. In de tijdlijn Beleid en Advies is die beleidsontwikkeling gevisualiseerd. Voor de insiders: ‘de behangrol van Roel’ is nu digitaal beschikbaar.

Lancering

De symbolische overdracht van de website naar het NME-werkveld vond plaats in mei 2021 tijdens een korte sessie in de stadstuin Klopvaart.

Op 20 mei 2021 was er een digitale bijeenkomst voor de lancering van de website.

Bekijk hier de Volledige opname