header themas

Auteur(s) Verberne, F., Boogert, C. van den, Vromans, K., Roefs, P. Rubbens, D.
Organisatie ETC, AOC Wellantcollege, HAS Den Bosch, PTC+ en APS.
Jaar 2004
Uitgever s.n.

Het project 'Duurzaamheid als leergebied' is een opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Duurzaamheid is voor het ministerie een leidend beginsel en in zijn nota's 'Voedsel en Groen' en 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' wordt de samenleving uitgenodigd om haar verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid. Kennisnetwerken spelen daarbij een belangrijke rol. Bij duurzaamheid gaat het juist niet alleen om technische kennis, maar betreft het ook de organisatorische, bestuurskundige, economische en sociale aspecten ervan. Het onderwijs-systeem speelt een cruciale rol en de docent is daarin de centrale speler. De minister van LNV wil het onderwijs dat onder zijn verantwoordelijkheid valt - het groene onderwijs - stimuleren om het thema duurzaamheid op te pakken. Het project is door vijf organisaties uitgevoerd, te weten ETC, AOC Wellantcol-lege, HAS Den Bosch, PTC+ en APS. Het project werd namens de opdrachtge-ver begeleid door Roel van Raaij (ministerie van LNV, Directie Natuur) en Just Walter (EC-LNV). In het onderwijs wordt de leerstof steeds meer contextrijk aangeboden. Er wordt gekozen voor vakkenintegratie en competentiegericht leren staat cen-traal. Dit betekent dat bij een thema als duurzaamheid gekozen moet worden voor mainstreaming: de term 'duurzaamheid als leergebied' interpreteren we dan ook meer in de zin van 'duurzaamheid als kwaliteitsaspect'. Het project-team wil de integratie van het thema in het groene onderwijs bereiken door een pedagogisch-didactische uitwerking en operationalisering van het begrip duurzaamheid, het concreet maken van de duurzaamheidsthematiek binnen vakinhouden aan de hand van praktische onderwerpen en het benoemen van de benodigde competenties van docenten en leerlingen. Het is om deze reden dan ook een handreiking geworden en geen gedetailleerde handleiding.

Plaats van uitgave S.l.
Pagina's 146
Taal
Doelgroepen Beroepsonderwijs, HBO
Inhoud van NME duurzaamheid (duurzame ontwikkeling)
Pedagogiek/didactiek werkvormen
Documenttype boek
Uploaden document (openbaar) Download document